Mahkeme Aşaması

Mahkeme Aşaması

Bir suça maruz kaldığınızda Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde toplanan deliller suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturuyorsa; Cumhuriyet savcısı, bir iddianame düzenler. Düzenlenen iddianamenin görevli ve yetkili mahkeme tarafından kabul edilmesiyle birlikte soruşturma (savcılık) aşaması biter ve kovuşturma (mahkeme) aşaması başlamış olur. 

Mahkeme, iddianamenin kabulünden sonra bir duruşma gününü belirler ve duruşmada hazır bulunması gereken kişileri çağırır. Beyanınızın alınmasına karar verilmesi halinde duruşma günü ve saatini bildiren çağrı kâğıdı adresinize gönderilecektir. 

                               

İfade İçin Çağrıldığınızda; 

Beyan için yetkili makamlar tarafından çağrı kağıdı ile çağrıldığınızda, çağrı kâğıdında gelmemenin sonuçları bildirilir. Çağrıya rağmen gitmezseniz hakkınızda zorla getirme kararı verilebilir.

Bu çağrı telefon, telgraf, faks, elektronik posta gibi araçlardan yararlanılmak suretiyle de yapılabilir. Ancak, bu durumda çağrı kâğıdına bağlanan sonuçlar uygulanmaz.

Duruşmalar genellikle mahkeme kalemlerinin yanında bulunan duruşma salonlarında yapılır. Duruşma salonlarında aşağıdaki resimde belirtildiği şekilde belirli bir yerleşim düzeni bulunmaktadır.

Tanık olarak dinlenilmeniz halinde, yemin hariç, tanıklığa ilişkin hükümler uygulanır.

Maddî gerçeğin ortaya çıkarılması açısından zorunluluk arz eden haller istisna olmak üzere, işlenen suçun etkisiyle psikolojinizin bozulmuş olduğu durumlarda ya da çocuksanız tanık olarak dinlenilmeniz sırasında psikoloji, psikiyatri, tıp veya eğitim alanında uzman bir kişi ifade sırasında yanınızda bulunur. Ayrıca bu hallerde aynı suça ilişkin mahkemede  tanık olarak bir defa dinlenilebilirsiniz.

Beyanınıza başvurulduğu esnada yaşadığınız olayı anlaşılır, ayrıntılı ve olduğu gibi anlatmalısınız. Olaya ilişkin olarak varsa delillerinizi ve tanıklarınızı bildirmeniz önemlidir.

Suç nedeniyle uğramış olduğunuz  zararın fail tarafından giderilmesi adli süreçte hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve erteleme gibi bazı usullerin uygulanmasının koşuludur.

Ayrıca zararın giderilmesi bazı suçlar bakımından indirim sebebidir. Bu nedenle zararın fail tarafından giderilip giderilmediği hususunu beyanınızda belirtmeniz önemlidir. İfadenizde bu hususun belirtilmemiş olması durumunda yeniden ifadeye çağrılmak zorunda kalabilirsiniz.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 234’üncü maddesinde mağdur ile şikâyetçinin kovuşturma aşamasında sahip olduğu haklar düzenlenmiştir. Buna göre;

1. Duruşmadan haberdar edilirsiniz,

2. Kamu davasına katılabilirsiniz,

3. Tutanak ve belgelerden örnek isteyebilirsiniz,

4. Tanıkların davetini isteyebilirsiniz,

5. Vekiliniz bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendinize avukat görevlendirilmesini isteyebilirsiniz,

6. Davaya katılmış olmanız koşuluyla davayı sonuçlandıran kararlara karşı kanun yollarına başvurabilirsiniz.

Duruşma esnasında bu hakların size anlatılıp açıklanması ve bu hususun tutanağa yazılması gerekmektedir.

Onsekiz yaşını doldurmamış, sağır veya dilsiz ya da meramınızı ifade edemeyecek derecede malûl olmanız ve bir vekilinizin de bulunmaması halinde, isteminiz aranmaksızın bir vekil görevlendirilir.

Ayrıca yaşadığınız olay nedeniyle sanık ile yüz yüze gelmek istememeniz ve beyanınız alınacağı adliyede Adli Görüşme Odası bulunması halinde beyanınızın Adli Görüşme Odasında alınmasını mahkemeden talep edebilirsiniz.

 

Mahkeme, yargılama sırasında derhal dinlenilmesini gerekli gördüğü mağdurların aynı anda veya belirteceği gün ve saatte hazır bulundurulmalarını görevlilere emredebilir.

Mahkeme tarafından toplanan deliller değerlendirildikten sonra sanık hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda öngörülen ceza verilebileceği gibi beraat kararı da verilebilir. 

Mahkemenin vermiş olduğu karar için herhangi bir şekilde kanun yoluna başvurmazsanız ve savcılık tarafından da başvuru olmazsa karar kesinleşir ve kovuşturma aşaması sona ermiş olur.

Katılma Nedir? HAGB Nedir?

Sayfadan Ayrıl